Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m         r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

25.05. 2017 t. j. v štvrtok o 18:30 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m       r i a d n e

zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať 
dňa

25.05. 2017 t. j.  v štvrtok  o 18:30 hod.

v zasadačke Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu k záverečného účtu obce za rok 2016.
 5. Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 a zostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií – podprogramu ,kultúrne a spoločenské služby.
 6. Poskytnutie dotácie pre obecné organizácie ,MS, JDS, na rok 2017.
 7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostov.
 8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Župkov a CVČ Žarnovica pre rok 2017.
 9. Zaradenie obce do oblastnej organizácie ,,Región GRON“.
 10. Pre jednanie sťažnosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Vaša účasť nutná.

                                                                                                    Ján Adámik starosta obce