Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m       r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

14. 12. 2017 t.j. vo štvrtok o 15:00 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m         r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

14. 12. 2017 t.j. vo štvrtok o 15:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 4. II. úprava rozpočtu- pre jednotlivé pod položky
 5. Správa kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
 6. Rozpočet na rok 2018 s predpokladom na roky 2018-2019
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017,o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Vaša účasť nutná.

Ján Adámik starosta obce