Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m       r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať dňa
22. 2. 2018 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.

Program zastupiteľstva nájdete v článku.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m         r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

22. 2. 2018 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia -zrušenie uznesenia č.8/2017( oznámenie-odstúpenie).
  4. Správa o činnosti za rok 2017
  5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
  6. Dane a poplatky neplatiči – odpadové hospodárstvo KO
  7. Cenník obecných poplatkov a služieb pre rok 2018
  8. Rôzne – požiadavky a návrhy občana
  9. Diskusia
  10. Záver

Žiadam Vás aby ste sa dostavili minimálne 15 minút pred začiatkom zasadnutie.

Vaša účasť nutná.

Ján Adámik starosta obce