Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m      r i a d n e

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

26. 4. 2018 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.

Program zastupiteľstva nájdete v článku.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m         r i a d n e

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

26. 4. 2018 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu k záverečného účtu obce a výročnej správe za rok 2017.
 5.  Inventarizácia za rok 2017.
 6. Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a zostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií – podprogramu ,kultúrne a spoločenské služby.
 7. Poskytnutie dotácie pre obecné organizácie ,DHZ, JDS, Spevokol, Umelecký krúžok p. Evky Uramovej  na rok 2018.
 8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostov
 9. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Župkov a CVČ Žarnovica pre rok 2018.
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Vaša účasť nutná.

Ján Adámik starosta obce