Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m          r i a d n e

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

04. 07. 2017 t. j. v stredu o 16:30 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m       r i a d n e

III.

zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať 
dňa

04. 07.  2017 t. j.  v stredu  o 16:30 hod.

v zasadačke Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Záverečný účet obce za rok 2017 – schválenie
 5. Výročná správa za rok 2017 – schválenie
 6. Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2017
 7. Úprava rozpočtu č.1- k 30.6.2018 a inventarizácia majetku a dokladov
 8. Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a zostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií – podprogramu ,kultúrne a spoločenské služby, modernizácia.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Vaša účasť nutná.

                                                                                                    Ján Adámik
starosta obce