Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m verejné r i a d n e

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 13.12. 2018, t.j
. vo štvrtok o 16:00 hod.

v obradnej miestnosti kultúrneho domu v Hrabičove s týmto programom:

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m   verejné  r i a d n e

I. zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať 
dňa 13.12. 2018, t.j
.  vo štvrtok  o 16:00 hod.

v obradnej miestnosti kultúrneho domu  v Hrabičove s týmto programom:

Program:

  1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Komunitný plán obce Hrabičov na roky 2018-2023
  5. Návrh rozpočtu na rok 2019 -2021
  6. VZN č.1/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
  7. Cenník obecných poplatkov na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Vaša účasť nutná.

                                                                                             Ján Adámik starosta obce