Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m      r i a d n e

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

04. 07. 2019 t. j. vo štvrtok o 19.00 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m   r i a d n e

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať 
dňa

04. 07. 2019 t. j.  vo štvrtok  o 19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018
  5. Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2018
  6. Úprava rozpočtu č.1 k 30.6.2019.
  7. Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií – podprogramu, kultúrne a spoločenské služby pre rok 2019.
  8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov.
  9. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce mimoškolské aktivity v ZŠ Župkov a Žarnovica na rok 2019. Poskytnutie dotácie pre obecnú organizáciu „JDS“ na rok 2019
  10. Rôzne
  11. Diskusia
  12. Záver

Vaša účasť nutná.

                                                                                             Ján Adámik
starosta obce