Zasadnutie obecného zastupiteľastva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e

IV.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 27.08. 2019 t. j. utorok o 19:00 hod.

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m   r i a d n e

IV.

zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať 
dňa 27.08. 2019 t. j.  utorok  o 19:00 hod.

 

v  zasadačke Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Zámer obce o kúpu motorového vozidla pre samosprávu obce.
  5. Použitie prebytku hospodárenia na rekonštrukciu ciest správe obce.
  6. Informácia o zrušení pošty v obci Hrabičov od 01.10.2019.
  7. Rôzne – neplatiči,
  8. Diskusia
  9. Záver

Ján Adámik
starosta obce