Zber komunálneho a separovaného odpadu

Vážení spoluobčania,
obec Hrabičov to asi od roku 2020 finančne zabolí.

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.

Obec Hrabičov v roku 2019 separovala na 17,61%

Pokračovanie v článku …

Vážení spoluobčania,
obec Hrabičov to asi od roku 2020 finančne zabolí.

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.

Obec Hrabičov v roku 2019 separovala na 17,61%

Opatrenie obce pre lepšie zhodnocovanie Komunálneho odpadu nakoľko separovanie je na veľmi nízkej úrovni. V mesiaci január 2020 sa prevedie súpis 110 l nádob pri jednotlivých rodinných domoch. Pre súpisné číslo domu je na 5 člennú rodinu predpísaná jedna 110 l nádoba. Ak je na súpisnom čísle viac ako 5 členov ,alebo sú dve pridelené súpisné čísla tak môžu mať dve 110 l nádoby. Tu upozorňujem ,že každá nádoba bude opatrená nálepkou, ktorá bude smerodajná pre jej vysypanie pracovníkmi Technických služieb, neoznačená nádoba nebude vysypaná!!!.

110 l nádoba na komunálny odpad sa deň zberu vyloží pred bránu rodinného domu, alebo na miesto dosial zaužívané kde TS to vysypú . Nádoba nesmie byť umiestnená na verejnom priestranstve(chodníku). Každý zber sa bude značiť po jednotlivých číslach tak aby sa zistilo ako ktorá domácnosť triedi. To znamená ak nebude nádoba vyložená pri zbere tak sa to vždy zaznačí, každý mesiac sú dva zbery mesiacoch apríl a október sú tri zbery, tu sa dá veľmi veľa ušetriť nakoľko manipulácia aj z uložením jednej nádoby predstavuje cca 2,60 eura. Počet zberov za rok je 26×2,60=67,60 eura. Ak domácnosť bude dobre separovať a vyloží na likvidáciu plnú 110 l nie poloprázdne ,lebo ak sú vyložené tak pracovníci TS sú povinný ju vysypať. Príklad znížia na 13 zberov x2,60 =33,80 eura ,šetrenie 33,80 eura. Zbery nádob od rodinných domou budú všetky zaznamenané v tabuľke za daný mesiac.      

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za tonu.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obce našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2023 už len 31 € za tonu.Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za tonu od roku 2023.

Obec Hrabičov má stanovený poplatok 14 euro osoba /rok. Všetci sa snažme to udržať, nie sme tak bohatý aby sme platili za odpad.

PS: Nové zberové kalendáre nájdete v časti ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO v HLAVNOM MENU!