Odpadové hospodárstvko

Vážení spoluobčania, vlastníci nehnuteľností, chatári a návštevníci obce

Obec Hrabičov všeobecným záväzným nariadením obce číslo 3/2015

ustanovuje spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi  „KO“  ako

aj drobnými stavebnými odpadmi „DSO“. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Držitelia KO a DSO sú povinní z komunálneho odpadu vytriediť a oddeliť jednotlivé separovateľné zložky.


ZBEROVÝ KALENDÁR NA ROK 2019 (kliknite)

1. Pokyny k triedeniu odpadu v obci Hrabičov.pdf

2. Odvoz komunálneho odpadu rok 2018 – Každý párny týždeň v piatok

2. Separovaný odpad podľa nasledovnej tabuľky

MESIAC DEŇ DÁTUM
Január piatok 19.01.2018
Marec piatok 16.03.2018
Máj piatok 18.05.2018
Júl piatok 20.07.2018
August piatok 10.08.2018
September piatok 14.09.2018
November piatok 26.11.2018
December piatok 21.12.2018

4. Naučte sa odpad správne triediť  formou hry na stránke:
http://www.triedime.sk/digitalny-pracovny-zosit/


Vážení občania !

Žiadame Vás, aby ste pristupovali k separovaniu odpadu zodpovedne –

to znamená, aby ste triedili odpad nasledovne:

1. Papier áno : noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

  nie : obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

 

2. Plasty áno : fólie, sáčky, tašky, PET fľaše (minerálky, nealkoholické

    nápoje)

    nie : obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

 

3. Sklo áno : fľaše, poháre, črepy

   nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

 

DOPRAJME PRÍRODE DRUHÚ ŠANCU !!!

Nesprávnym triedením vznikajú obci ďalšie náklady za odvoz odpadu.

Za pochopenie a dodržanie správneho triedenia Vám vopred ďakujeme