Odpadové hospodárstvko

Vážení spoluobčania, vlastníci nehnuteľností, chatári a návštevníci obce

Obec Hrabičov všeobecným záväzným nariadením obce číslo 3/2015

ustanovuje spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi  „KO“  ako

aj drobnými stavebnými odpadmi „DSO“. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Držitelia KO a DSO sú povinní :

z komunálneho odpadu vytriediť a oddeliť jednotlivé separovateľné zložky.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o správnom triedení a o možnostiach separovania v našej obci !!!

ZBEROVÝ KALENDÁR PRE ROK 2017

Odvoz komunálneho odpadu rok 2017 – Každý párny týždeň v piatok.

Separovaný odpad

MESIAC DEŇ DÁTUM
Január piatok 20.01.2017
Marec piatok 17.03.2017
Máj piatok 19.05.2017
Júl piatok 21.07.2017
September piatok 22.09.2017
November piatok 24.11.2017

 

Vážení občania !

Žiadame Vás, aby ste pristupovali k separovaniu odpadu zodpovedne –

to znamená, aby ste triedili odpad nasledovne:

1. Papier áno : noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

  nie : obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

 

2. Plasty áno : fólie, sáčky, tašky, PET fľaše (minerálky, nealkoholické

    nápoje)

    nie : obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

 

3. Sklo áno : fľaše, poháre, črepy

   nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

 

DOPRAJME PRÍRODE DRUHÚ ŠANCU !!!

Nesprávnym triedením vznikajú obci ďalšie náklady za odvoz odpadu.

Za pochopenie a dodržanie správneho triedenia Vám vopred ďakujeme