Charakteristika MŠ

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Cestička k poznaniu“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch(vo výnimočných prípadoch od dvoch) do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

,,Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

Školský rok 2014/2015 sme začali v zrekonštruovanej materskej škole. Túto peknú a vynovenú škôlku navštevuje 22 detí rôzneho veku.

Deťom sa venujú pani učiteľky Bc. Alexandra Debnárová a Darina Volentierová. Deťom poskytujeme kvalitnú starostlivosť, pristupujeme k deťom podľa ich individuálnych vlastností a zručností. Pripravujeme ich na vstup na primárne vzdelávanie. Rešpektujeme ich schopnosti a potreby. Do edukačného procesu zapájame rôzne nové didaktické výučbové metódy a pomôcky.

Detí tiež aktívne zapájame do rôznych výtvarných a pracovných súťaží. Venujeme sa pohybovo- športovým aktivitám.

Spolupracujeme s obcou Hrabičov, miestnym odborom Matice Slovenskej, materským školami z Kľakovskej doliny. Veľmi dobrú spoluprácu máme z rodičmi, ktorých deti navštevujú našu MŠ.