Denný poriadok

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 6:15 hod. do 15:15 hod: 

6:15 – otvorenie prevádzky
schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločné hry, edukačné aktivity

8:30 až 9:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

11:45 až 12:15– činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)
príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)

14:15 až 14:35 – hygiena, olovrant
hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

15:15 – ukončenie prevádzky
Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

Časový harmonogram podávania jedla:
desiata            od 8:50 hod. – do 9:00 hod.
obed               od 11:45 hod. – do 12:00 hod.
olovrant          od 14:15 hod. – do 14:25 hod.