Naše ciele

Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná vývoja. Chceme dieťa celostne rozvíjať, chceme, aby prežívalo radosť a úspech zo vzdelávania. Chceme rozvíjať vlastnú individualitu dieťaťa v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.
Názov ŠKVP  – Cestička k poznaniu- je zvolený podľa toho, že každý človek , dieťa, musí prejsť istou trasou, od nevedomého a nepoznaného, krok za krokom k naberaniu vedomostí, skúseností a zručností, až k dosiahnutiu určitého cieľa. Touto cestou kráča dieťa od narodenia. Prvým učiteľom, ktorý mu ukazuje ,smer je jeho rodič. Dieťa napreduje a zbiera na tejto ceste stále nové informácie. Dostáva sa do materskej školy, kde učiteľky ďalej formujú a zveľaďujú jeho poznanie, učia ho zákonitostiam prírody, zákonom ľudského spolužitia, mravnosti, kultúry, histórie… všetci kráčame ruka v ruke – cestičkou k poznaniu.

Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Každé dieťa je jedinečná osobnosť schopná vývoja. Chceme dieťa celostne rozvíjať, chceme aby prežívalo radosť a úspech zo vzdelávania. Chceme rozvíjať vlastnú individualitu dieťaťa v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

Naším cieľom je:
– podporovať u detí vzťah k učeniu hrou,
– podporovať zdravý vývin detí pomocou vplyvom pohybových hier, vychovávať ich k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie,
– socializácia dieťaťa, kooperácie v skupine,
– vštepovať deťom vzťah a úctu k regionálnym a národným tradíciám,
– vštepovať deťom morálne a etické hodnoty,
– podporovať u detí empatické cítenie,
– dosiahnúť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život,
– enviromentálna výchova – rozvíjať u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu i prostredníctvom ekohier.

Našim princípom je:
– podieľať sa na rozvoji osobnosti nám zverených detí, uspokojovať ich potreby a tým prispievať k všeobecnému rozvoju ich osobnosti a vytvoreniu dobrého základu pre ich ďalší vývoj a realizáciu v živote,
– ponúknuť deťom zaujímavý, bohatý, všestranný program, v ktorom budú môcť rozvíjať svoje vzťahy s rovesníkmi a dospelými,
– pristupovať k dieťaťu ako k osobnosti a ponúknuť mu všetky možnosti potrebné na špecifický rozvoj a individuálne potreby jednotlivca. Stavať na pozitívnej motivácii a dôvere v každé dieťa.
– byť dieťaťu  oporou, poradcom, facilitátorom, priateľom, spoluhráčom, a bez neprimeranej autoritatívnosti aj organizátorom a dobrým pedagógom,
– vidieť v dieťati jedinečnú osobnosť, ktorá je na ceste svojho vývoja,
– poskytnúť dieťaťu dostatok lásky, porozumenia, úcty a podporovať jeho tvorivosť ako aj sebavyjadrovanie,
– vypracovať individuálny výchovno – vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Stupeň vzdelania:  ISCED 0
Deti navštevujú materskú školu spravidla 3 roky. Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Ukončuje ho spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
V materskej škole  uplatňujeme podľa požiadaviek a potrieb rodičov všetky formy výchovy a vzdelávania – s poldennou i celodennou dochádzkou detí.
Dokladom o absolvovanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Profil absolventa:
Predprimárne vzdelávanie umožní rozvoj spisovného slovenského jazyka, položí základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa. /Predprimárne vzdelávanie ISCED 0/