Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku:

Zverejnenie zámeru predaj Martin Debnár a manželka

Zverejnenie zámeru predaj Michňa Vladimír

Zverejnenie zámeru predaj Ladislav Mudrík Hrabičov č.509

Zverejnené dňa: 20. júla 2022


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti:

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené dňa 16. júna 2022

 


 

Obec Hrabičov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku v obci Hrabičov:

Zverejnenie zámeru predaj Michňa Vladimír

Zverejnené dňa 21. februára 2022


Obec Hrabičov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku v obci Hrabičov:

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku – Oľga Balážová

Zverejnené dňa 16. februára 2022


Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác

( podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

Hrabicov_VYZVA_sutaz_Oprava_OU

Priloha_3_Vykaz_vymer_Hrabicov

Zverejnené dňa 9. december 2021


Výzva na predkladanie ponúk

V zákazke vykonávanej v zmysle § podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.): o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,

oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií v obci Hrabičov.

Verejné obstarávanie – komunikácie 2021

Zverejnené dňa 18. mája 2021


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na vykonanie prác: Prieskum trhu podľa §117 zákona č.343/2015 z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva okná KD Hrabičov č.188
Zverejnené dňa 28. 9. 2020


Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Návrh rozpočtu 2021 – 2023 pre obec Hrabičov


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 na PRIPOMIENKOVANIE, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce HRABIČOV.

VZN 1/2020 Pohrebisko


Zámena pozemku

Zámena pozemku.pdf
Zverejnené dňa 15. apríla 2020


Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071T577

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Hrabičov
Miesto realizácie: Obec Hrabičov
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na týchto miestach:

  1. Ihrisko TJ, šatne
  2. Obecný úrad / verejné priestranstvo
  3. Materská škola a detské ihrisko
  4. Dom smútku Hrabičov
  5. Bytovka č. 255
  6. Stĺp v lokalite Hríbovci
  7. Stĺp s verejným osvetlením v lokalite Hríbovci
  8. Dom kultúry – interiérový
  9. Múzeum lesnej železnice, časť Pilka
  10. Stĺp s verejným osvetlením pri cyklotrase

Aktuálny stav realizácie projektu: 27.11.2019 – VO poslané na kontrolu na RO. Po schválení začne prebiehať realizácie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk