Úradná tabuľa

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071T577

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Hrabičov
Miesto realizácie: Obec Hrabičov
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na týchto miestach:

  1. Ihrisko TJ, šatne
  2. Obecný úrad / verejné priestranstvo
  3. Materská škola a detské ihrisko
  4. Dom smútku Hrabičov
  5. Bytovka č. 255
  6. Stĺp v lokalite Hríbovci
  7. Stĺp s verejným osvetlením v lokalite Hríbovci
  8. Dom kultúry – interiérový
  9. Múzeum lesnej železnice, časť Pilka
  10. Stĺp s verejným osvetlením pri cyklotrase

Aktuálny stav realizácie projektu: 27.11.2019 – VO poslané na kontrolu na RO. Po schválení začne prebiehať realizácie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zámer predaja majetku:
Zverejnenie zámeru predaja – Miroslav Laurov.pdf


Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa – okalita Oslany

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti vydaného rozhodnutia na výrub drevín pod č. 2016/149-7 v súvislosti so stavbou – „Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“, k .ú. Hrabičov.

Oznámenie o začatí správneho konania týkajúceho sa predĺženia platnosti vydaného rozhodnutia na výrub drevín pod č.243/2016 v súvislosti so stavbou –  „Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa – okalita Oslany“


Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom (na pripomienkovanie)
Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2018 o nakladaní s odpadmi
Zverejnené dňa 1. decembra 2019


Zámer predaja majetku
Zámer predaja Mgr. Debnár
Zverejnené dňa: 21. novembra 2019


Africký mor ošípaných