Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017


Riaditeľka MŠ – Mgr. Alexandra Debnárová, Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2016/2017 sa uskutoční :

v termíne od 01. apríla do 30.apríla 2016
v čase od 10:30 hod. do 11:30hod. v budove materskej školy.

ms_zapis_2

Riaditeľka MŠ – Mgr. Alexandra Debnárová, Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2016/2017 sa uskutoční :

v termíne od 01. apríla do 30.apríla 2016
v čase od 10:30 hod. do 11:30hod. v budove materskej školy.

 K 01. septembru je možné prijať 21 detí.

K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 31. mája 2016.

ms_zapis_1