Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e
II.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať dňa
30.04. 2020 t. j. vo štvrtok o 17:00 hod bez verejnosti.

Program a dodatočné infomrácie nájdete v článku!

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 z v o l á v a m   r i a d n e
II.
zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať dňa
30.04. 2020 t. j.  vo štvrtok  o 17:00 hod bez verejnosti.

V zasadačke Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Stanovisko hlavného kontrola k výsledku hospodárenia obce za rok 2019
  5. Zámena pozemku medzi -Obec Hrabičov-Fyzická osoba p. Barbora.
  6. Opatrenia obce počas Korona vírusu a finančného krátenia pre obce.
  7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov. (starosta obce)
  8. Prehodnotenie odmeny starostovi. Predkladá p. Mgr. Luptáková zástupkyňa starostu.
  9. Interpelácia
  10. Záver

PS: p. Repiský Peter a  p.Matúš Baniari  -Hasičské oblečenie.

O 18:00 hod sa bude stavať máj

Vaša účasť nutná.

                                                                                                   Ján Adámik
starosta obce