III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e
III.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa
23.07. 2020 t. j. vo štvrtok o 16:00 hod.

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m     r i a d n e
III.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa
23.07. 2020 t. j. vo štvrtok o 16:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2019
 6. Úprava rozpočtu č.1 k 31.7.2020.
 7. Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a zostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií – podprogramu ,kultúrne a spoločenské služby pre rok 2020.
 8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce mimoškolské aktivity v ZŠ Župkov a Žarnovica na rok 2020.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Vaša účasť nutná.

Ján Adámik
starosta obce