IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m        r i a d n e
IV.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa
24.09. 2020 t. j. vo štvrtok o 16:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Sprava o činnosti kontrolóra obce
 5. Všeobecné záväzne nariadenie č.1/2020,o prevádzkovom poriadku pohrebiska-Návrh
 6. Investičné plánované akcie pre ďalšie obdobie rokov 2021-2022.
  • Rekonštrukcia strechy na KD, Zriadenie nabíjacej stanici-elektromobilov, Budova na námestí.
  • miestne komunikácie.
 7. Informácia o stave plnenia platobných výmer –KO-daň za psa, nehnuteľnosti-stavby.
 8. Rozpočet na rok 2021-Návrh
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Ján Adámik
starosta obce