Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa
11. 03 . 2021 t. j. vo štvrtok o 16:00 hod.

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m    r i a d n e
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa
11. 03 . 2021 t. j. vo štvrtok o 16:00 hod.

v  KD Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Žiadosť o kúpu pozemku vysporiadanie p. Mgr. Ľuboš Debnár Hodruša-Hámre č.280,Jozef Debnár Hrabičov č.237, Peter Laurov Hrabičov č.4, Blažená Belanová Hrabičov č.42, Rudolf Laurov Voznica 159
 5. Žiadosť kúpu pozemku vysporiadanie p. Mgr. Ľuboš Debnár Hodruša-Hámre č.280
 6. Žiadosť o splnomocnenie k pozemkom pre výkon práv poľovníctva
 7. Žiadosť, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, MUDr. Andrea Krajčová, rod. Švaralová
 8. Plán zasadnutí OZ pre rok 2021
 9. Cenník poplatkov pre rok 2021
 10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 11. Rôzne – výmena strechy KD, fasáda KD, sťažnosť nájomníkov BD 189 na nájomcu bytu 189/3
 12. Diskusia
 13. Záver

 PS:  Uznesenia sa schvaľujú po jednotlivých bodoch.

Ján Adámik
starosta obce