Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m   r i a d n e

IV.

zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať

dňa 31. 03. 2022 t. j.  vo štvrtok  o 17:00 hod.

v sále Obecného úradu  v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Žiadosť kúpu pozemku vysporiadanie p. Oľga Balážová
 5. Žiadosť p. Kramárovej o povolenie montáže pohyblivého schodiska a rekonštrukciu kúpeľne BJ 255.
 6. Plán zasadnutí OZ pre rok 2022
 7. Cenník poplatkov pre rok 2022
 8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 9. Nájom Novalim
 10. Návrh kandidáta na prísediaceho na súde
 11. Rôzne, sťažnosti
 12. Diskusia
 13. Záver

PS:  Uznesenia sa schvaľujú po jednotlivých bodoch.

Ján Adámik
starosta obce