Zasadnutie obecného zatupiteľstva

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e

IV.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať

dňa 25.11. 2021 t. j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v sále Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Informácia o stave plnenia platobných výmer –KO-daň za psa, nehnuteľnosti-stavby-neplatiči.
  5. VZN 1/2021- o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
  6. VZN 2/2021- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabičove.
  7. Rozpočet na rok 2022.
  8. Rekonštrukcia KD, strecha ,fasáda. pekáreň.
  9. Odchyt psov-nová zmluva
  10. Rôzne
  11. Diskusia
  12. Záver

Ján Adámik
starosta obce

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m r i a d n e

IV.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať

dňa 25.11. 2021 t. j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v sále Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Informácia o stave plnenia platobných výmer –KO-daň za psa, nehnuteľnosti-stavby-neplatiči.
  5. VZN 1/2021- o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
  6. VZN 2/2021- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabičove.
  7. Rozpočet na rok 2022.
  8. Rekonštrukcia KD, strecha ,fasáda. pekáreň.
  9. Odchyt psov-nová zmluva
  10. Rôzne
  11. Diskusia
  12. Záver

Ján Adámik
starosta obceMŠ – Úcta k starším

Ani deti z Materskej školy nezabudli na starých rodičov a pripomenuli im že ich majú radi. Vytvorili pre nich darček v podobe obrazu, vymaľovali im obrázok na pamiatku a nahrali krátke piesne s tancom. Určite sa všetci potešili. Máme Vás radi starkí naši …
Naša babka a náš dedko milí sú nám nadovšetko.Keď k nám prídu na návštevu veselo je u nás veru …
Krátke ukážky z vystúpení a fotky nájdete v článku!
Ani deti z Materskej školy nezabudli na starých rodičov a pripomenuli im že ich majú radi. Vytvorili pre nich darček v podobe obrazu, vymaľovali im obrázok na pamiatku a nahrali krátke piesne s tancom. Určite sa všetci potešili. Máme Vás radi starkí naši …
Naša babka a náš dedko milí sú nám nadovšetko.Keď k nám prídu na návštevu veselo je u nás veru …
Krátke ukážky z vystúpení a fotky nájdete v článku!


Zasadnutie OZ

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m       r i a d n e
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 23.09. 2020 t. j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v KD Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnic
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Informácia o stave plnenia platobných výmer –KO-daň za psa, nehnuteľnosti-stavby.
 5. Rozprava k novému VZN 1/2021- o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
 6. Rozprava k novému VZN 2/2021- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabičove.
 7. Žiadosť o prenájom obecného pozemku.
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Ján Adámik
starosta obce

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m       r i a d n e
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 23.09. 2020 t. j. vo štvrtok o 16:30 hod.

v KD Obecného úradu v Hrabičove s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnic
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Informácia o stave plnenia platobných výmer –KO-daň za psa, nehnuteľnosti-stavby.
 5. Rozprava k novému VZN 1/2021- o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
 6. Rozprava k novému VZN 2/2021- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabičove.
 7. Žiadosť o prenájom obecného pozemku.
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Ján Adámik
starosta obceRozlúčka predškolákov