DHZ

dobrovolny_hasicsky_zborDobrovoľný hasičský zbor pôsobí v obci Hrabičov.

Jeho hlavnou úlohou je plniť úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č.369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce.

Obecný hasičský zbor vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možnosti a odbornej kvalifikácie .

Zriaďovaciu listinu DHZ si môžete stiahnuť/prezrieť: Zriaďovacia listina DHZ.pdf

 

Svätý Florián – patrón hasičov a záchranárov

svaty_florianTo najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.

Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

 

 

Dôležité telefónne čísla

V prípade požiaru volajte: 150

V pracovné dni – obecný úrad Hrabičov: 045/6866120
Starosta obce: 045/6866120,  mobil: 0908 570 478
Zamestnanci: 045/6866120

V pracovné dni, cez víkend a sviatok:
Veliteľ OHZ – Zdenko Supuka ml. mobil: 0904 631 984
Členovia OHZ:
Peter Repiský   mobil: 0918 597 669
Boháč Jozef      mobil: 0907 431 550