Denný poriadok

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 6,15 hod. do 16,15 hod.

Denný poriadok v MŠ je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

6.15 otvorenie prevádzky
6.15-8.00 schádzanie detí
hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh
pohybové a relaxačné cvičenia – zdravotné cvičenie
8.30-9.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
vzdelávacia aktivita
príprava na pobyt vonku
pobyt vonku (vychádzky/hry detí na školskom dvore/ihrisku)
11.30-12.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)
príprava na odpočinok (literárne, hudobné chvíľky a rozhovory)
odpočinok
14.25 činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)
hry a hrové činnosti podľa výberu detí/ relaxačné cvičenia/ vzdelávacie aktivity/pobyt vonku, odchod detí domov
15.30 ukončenie prevádzky