Prijímanie detí do MŠ

Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie. Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Hrabičov, prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom   a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v MŠ v pracovných dňoch od 6.15- 15.30 hod, prípadne prevziať tu:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
.

Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy.

V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľ vydá písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy spravidla do 30. júna kalendárneho roka. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým pobytom v obci Hrabičov.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z  materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa adaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť od jedného mesiaca maximálne do troch mesiacov.

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom, pričom sa najvyšší počet detí v triede môže znížiť o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.