Cenník poplatkov pre rok 2021

Cenník obecných poplatkov pre rok 2019 vykonávaných obecným úradom Hrabičov

  1. Poplatok za služby a prenájom priestorov.
1. Krátkodobé akcie pri rôznych podujatiach právnických osôb alebo organizácií  za každú začatú hodinu 5 €
2. Za kuchynku a inventár pri krátkodobej akcii  10 €
3. Za kuchynku a inventár pri svadbe a zábave 20 €
4. Za sálu pri svadbe alebo zábave v letnom období      55€
5. Za sálu pri svadbe alebo zábave v zimnom období  75 €
6. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase  3 €
7. Poplatok za využitie domu smútku  za každý začatý deň  5 €
8. Poplatok za sálu na kar pre občanov Hrabičova  0 €
9. Poplatky pre miestne, spoločenské a politické organizácie  0 €
10. Potvrdenia pre vlastnú potrebu 2 €
11. Poplatok za sobáš mimo úradnej miestnosti   99 €

Ján  Adámik starosta obce