Wifi pre Teba

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071T577

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Hrabičov, č.188, 96678 Hrabičov

Miesto realizácie: Obec Hrabičov

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Ihrisko TJ, šatne
  2. Obecný úrad / verejné priestranstvo
  3. Materská škola a detské ihrisko
  4. Dom smútku Hrabičov
  5. Bytovka č. 255
  6. Stĺp v lokalite Hríbovci
  7. Stĺp s verejným osvetlením v lokalite Hríbovci
  8. Dom kultúry – interiérový
  9. Múzeum lesnej železnice, časť Pilka
  10. Stĺp s verejným osvetlením pri cyklotrase

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 27.11.2019.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk